07/02/2022

ΠΤΔΕ: Ανακοίνωση έναρξης συμπληρωματικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δ.Π.Θ.» με κωδικό ΟΠΣ 5033025 για την περίοδο 4/4/2022 έως 20/5/2022