22/09/2022

Διαθεσιμότητα θέσεων πρακτικής άσκησης στην ΑΜΚΕ Περιοδεύον Εργαστήριο για τις Παραδοσιακές Τεχνικές Δόμησης – “ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ”

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Αφορούν τα τμήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικής επιστήμης, λογιστικής και χρηματοοικονομικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών και το αντικείμενο είναι η διοικητική υποστήριξη.  

Περιγραφή θέσης:
Ο/η ασκούμενος-η θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει και να υποστηρίξει τη διοικητική λειτουργία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Περιοδεύον Εργαστήριο για τις Παραδοσιακές Τεχνικές Δόμησης”. Το αντικείμενο της θέσης αφορά σε:
1. υποστήριξη στη λογιστική και οικονομική διαχείριση, π.χ. έκδοση παραστατικών, συγκέντρωση δικαιολογητικών για τη ΔΟΥ και εν γένει δημόσιους φορείς, σύνταξη απολογιστικών καταστάσεων
2. υποστήριξη στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, π.χ. σύνταξη συμβάσεων με εξ. συνεργάτες, τήρηση αρχείων μισθοδοσίας, συγκέντρωση δικαιολογητικών για προγράμματα προσωπικού
3. υποστήρι ξη καθημερινών, τακτικών και έκτακτων εργασιών π.χ. στο πλαίσιο προγραμματισμού και διαχείρισης της χρηματοδότησης της ΑΜΚΕ, λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσής της και λειτουργίας του γραφείου
Απαραίτητα προσόντα και συνθήκες: γνώση εφαρμογών Microsoft Office (ιδιαίτερα του Excel), οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια
Διάρκεια: 8 εβδομάδες και άνω 
Τοποθεσία: Αθήνα

Eleni MentesidouCultural Management & Administration   Itinerant Workshop on Traditional Building Techniques
Nikitara 5-7, 10678 Athens
+30 2111828348