ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

Η πρακτική βήμα-βήμα με επεξηγήσεις για φοιτητές, φορείς και τμήματα

Ας τα πάρουμε από την αρχή…

Τι είναι ο ΑΤΛΑΣ;

Ο Άτλας αποτελεί μια νέα κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Ελληνικών Aκαδημαϊκών Ιδρυμάτων μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών αναγκών τους. Πιο συγκεκριμένα, διασύνδεει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα Ακαδημαϊκά ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μια ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Ταυτόχρονα, προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας, βελτιώνοντας την πρόσβαση των φοιτητών σε αυτή.

Τι είναι ο ΑΤΛΑΣ;

Ο Άτλας αποτελεί μια νέα κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Ελληνικών Aκαδημαϊκών Ιδρυμάτων μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών αναγκών τους. Πιο συγκεκριμένα, διασύνδεει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα Ακαδημαϊκά ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μια ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Ταυτόχρονα, προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας, βελτιώνοντας την πρόσβαση των φοιτητών σε αυτή.

Ποιους αφορά;

Το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών – ΑΤΛΑΣ απευθύνεται σε:

 • Φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που μπορούν να παρέχουν θέσεις ΠΑ
 • Όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ
 • Φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους
 • Άλλους χρήστες (Υπουργείο Παιδείας, Αρχή διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, κτλ.)
Ποιοι είναι οι στόχοι του;

Οι κυριότεροι στόχοι του συστήματος ΑΤΛΑΣ είναι:

 • Κατάρτιση Εθνικού Μητρώου Φορέων Παροχής Πρακτικής Άσκησης
 • Αύξηση της διαθεσιμότητας θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές
 • Απλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των ιδρυμάτων και των φορέων που προσφέρουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης
 • Άμεση ενημέρωση των ιδρυμάτων για τις διαθέσιμες θέσεις
 • Περιορισμός της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την εκτέλεση πρακτικής άσκησης
 • Δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων θέσεων ΠΑ
 • Άμεσος έλεγχος της ποιότητας κατάρτισης και των γνώσεων που αποκομίζουν οι φοιτητές μέσω αξιολόγησης
 • Εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, τόσο από την πλευρά των Ιδρυμάτων όσο και των φορέων υποδοχής των ασκούμενων φοιτητών.
 • Δυνατότητα δέσμευσης αυτών εκ μέρους των φοιτητών, μέσω του συστήματος
 • Παροχή πρόσβασης σε φορείς Πρακτικής Άσκησης που εδρεύουν εκτός Ελλάδας
Ποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση;
 • Οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και κάθε φορέας που διαθέτει θέσεις ΠΑ εγγράφεται στην υπηρεσία καταχωρώντας το προφίλ του, στοιχεία επικοινωνίας κλπ. και ενημερώνει για τις θέσεις που παρέχει.
 • Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να αναζητήσουν από μόνοι τους θέσεις ΠΑ, χρησιμοποιώντας του κωδικούς, τους οποίους έχουν προμηθευτεί από τη γραμματεία του Τμήματός τους για να έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εύδοξος.
 • Τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ιδρυμάτων δημιουργούν έναν κεντρικό λογαριασμό, μέσω των οποίων προδεσμεύουν θέσεις κατόπιν αιτήματος φοιτητών ή με αποφάσεις επιστημονικών υπευθύνων
Από πού χρηματοδοτείται;

Το έργο υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), φορέα του ΥΠΑΙΘΠΑ, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με πόρους της ΕΕ και της Ελλάδας.

Πώς θα εισέλθω στην πλατφόρμα;

Το σύστημα ΑΛΤΑΣ είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση που ακολουθεί: http://atlas.grnet.gr/

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η διαδικασία βήμα-βήμα

01

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ

 •  Ενημερώνομαι από τις Γενικές Ανακοινώσεις και τις Ανακοινώσεις Τμημάτων, καθώς και από τη σελίδα της πρακτικής στο Facebook
 • Αναζητώ φορέα Υποδοχής στο Π.Σ. ΑΤΛΑΣ
 • Συμπληρώνω ηλεκτρονικά αίτηση στο Π.Σ. PractIS v1.0 της Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. και εκτυπώνω την αίτηση σε μορφή PDF όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου
 • Πληρώ τα κριτήρια του Τμήματος
 • Προσκομίζω ηλεκτρονικά ή έντυπα στον Υπεύθυνο Καθηγητή τα έγγραφα που απαιτούνται (ο τρόπος αποστολής ορίζεται από τον Υπεύθυνο Καθηγητή)
 • Κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του Υπεύθυνου Καθηγητή:

Επιλέγω οριστικά στο Π.Σ. PractIS v1.0:

α) περίοδο υλοποίησης Π.Α.

β) δηλώνω με σειρά προτίμησης έως πέντε Φορείς Υποδοχής

02

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ

 • Λαμβάνω mail  από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ για την έγκριση της σύμβασής μου και μεριμνώ για την υπογραφή της
 • Επικοινωνώ με τον φορέα υποδοχής μου για την αναγγελία έναρξης της πρακτικής μου άσκησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Συμπληρώνω το απογραφικό δελτίο εισόδου στο Π.Σ. PractIS v1.0 πέντε μέρες από την έναρξη της Π.Α.
 • Αποστέλλω ηλεκτρονικά στον Υπεύθυνο Καθηγητή το έντυπο: Ε3.5 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ από τον φορέα υποδοχής
03

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 • Συμπληρώνω το απογραφικό δελτίο εξόδου στο Π.Σ. PractIS v1.0 πέντε μέρες από την λήξη της Π.Α.
 • Μεριμνώ για τη συμπλήρωση της Βεβαίωσης και Αξιολόγησής μου από τον Υπεύθυνο του φορέα Υποδοχής
 • Αποστέλλω ηλεκτρονικά στον Υπεύθυνο Καθηγητή το έντυπο: Ε3.5 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ από τον φορέα υποδοχής
 • Για βεβαίωση συμμετοχής μου στην Πρακτική Άσκηση συμπληρώνω την αίτηση την υπογράφω μέσω gov.gr και την στέλνω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο rc@duth.gr

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εκδοση υπεύθυνης δήλωσης

Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Αναλυτικός oδηγός για φοιτητές

Δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης

Υπεύθυνη δήλωση προϋποθέσεων

Δημιουργία λογαριασμού WEBRESCOM

AMA-Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ

Δήλωση τραπεζικού λογαριασμού

ΦΟΡΕΙΣ

Η διαδικασία βήμα-βήμα

01

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Εγγραφή και πιστοποίηση στο Π.Σ. ΑΤΛΑΣ (Αναλυτικές οδηγίες)
 • Μετά την πιστοποίηση εισάγετε θέσεις για πρακτική άσκηση (Αναλυτικές οδηγίες)
 • Οι θέσεις που απευθύνονται στα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα πρέπει είναι χωρίς χρονικό περιορισμό.
 • Το ωράριο διαφέρει κατά περίπτωση ανάλογα με τη θεσμοθέτηση του εκάστοτε Τμήματος του ΔΠΘ σε πλήρες ή μερικό.
 • Για πληροφορίες σχετικά με τις θεσμοθετήσεις των Τμημάτων ανατρέξτε εδώ: https://praktiki.duth.gr/departments/
 • Αν υπάρχει προϋπόθεση συνέντευξης, θα πρέπει αναφέρεται στην περιγραφή θέσης
 • Μετά την έγκριση της Πρακτικής Άσκησης από τον ΕΛΚΕ, υπογράφονται οι συμβάσεις από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και τον/την φοιτητή/τρια και στο τέλος από τον ΕΛΚΕ του ΔΠΘ
 • Αναγγελία της Πρακτικής Άσκησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου Ε3.5 Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στον/στην φοιτητή/τρια και στον Υπεύθυνο Καθηγητή του αντίστοιχου Τμήματος
02

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 • Αναγγελία της λήξης της ΠΑ στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου Ε3.5 Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών/Διακοπή στον/στην φοιτητή/τρια και στον Υπεύθυνο
  Καθηγητή του αντίστοιχου Τμήματος
 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση της αξιολόγησης και της βεβαίωσης πραγματοποίησης του/της φοιτητή/τριας μέσα από τον σύνδεσμο που θα λάβει ο επόπτης ή ο υπεύθυνος του φορέα υποδοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Π.Α. αμέσως μετά την λήξη της Π.Α.

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Πληροφορίες για Π.Σ. Εργάνη 

 

Φ.Ε.Κ. για Όρους του Π.Σ. Εργάνη

 

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης (Εκτός ΕΣΠΑ)

ΤΜΗΜΑΤΑ

Η διαδικασία βήμα-βήμα

01

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

02

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 • Συλλογή του εντύπου Ε3.5 Αναγγελία έναρξης πρακτικής άσκησης και αποστολή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) σε διάστημα 10 ημερών από την έναρξη
 • Εποπτεία των φοιτητών για την ομαλή διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης στους φορείς υποδοχής
 • Καταχώρηση των στοιχείων των εποπτών των φορέων υποδοχής στο Π.Σ. PractIS v1.0
03

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 • Συλλογή του εντύπου Ε3.5 Αναγγελία διακοπής πρακτικής και αποστολή στο Γ.Π.Α. σε διάστημα 10 ημερών από τη λήξη
 • Μέριμνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αξιολόγησης και της βεβαίωσης ολοκλήρωσης από τους υπεύθυνους (ή τους επόπτες) των φορέων υποδοχής
 • Έλεγχος και έγκριση των ανωτέρω παραδοτέων στο Π.Σ. PractIS v1.0
 • Αποστολή του εντύπου Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής από Ε.Υ. μετά την ολοκλήρωση των παραδοτέων των φοιτητών/τριών
 • Αποστολή ψηφιακά στο Γ.Π.Α. όλων των παραδοτέων του Τμήματος όπως ορίζονται από τη θεσμοθέτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρότυπο Ανακοίνωσης Έναρξης   Υποβολής

Ανακοίνωση Ιστοσελίδας Προσωρινών Αποτελεσμάτων

 Ανακοίνωση Ιστοσελίδας Οριστικών Αποτελεσμάτων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Πρ. Προσωρινά Αποτελέσματα

Πρ. Αποτελέσματα Ενστάσεων

Πρ. Οριστικά Αποτελέσματα

Πρότυπο Βεβαίωση για Έκδοση ΑΜΑ

Πρότυπο Θεσμοθέτησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑς
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΟΛΕς ΤΙς ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑς!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν θέματα πρακτικής άσκησης αλλά και απορίες σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.