11/01/2022

ΠΤΔΕ: Προσωρινός πίνακας κατάταξης αιτήσεων φοιτητών/ριών για συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ», με κωδικό ΟΠΣ 5033025

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: