04/03/2022

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Συμπληρωματική Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 για την περίοδο 1/5/2022-30/6/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: