16/03/2022

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 για την περίοδο 2/5/2022-31/5/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: