06/05/2022

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 περίοδος 1/7/2022-31/7/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: