01/06/2022

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης: Διαύγεια για την περίοδο ΠΑ 1/7/2022-31/8/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: