14/03/2023

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Ανακοι΄νωση προσωρινού πίνακα κατάταξης ακ. έτους 2022-2023 (συμπληρωματική πρόσκληση)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: