03/04/2024

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Σήμερα, 2/4/2024, στην Ξάνθη η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης που ορίστηκε από την υπ’ αριθ.4 Συνέλευση του Τμήματος στις 7/11/2023 αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης.

Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 8/4/2024 έως 12/4/2024
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος protocol@pme.duth.gr

Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ.