03/04/2024

Ανακοίνωση Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Σήμερα, 28-03-2024, στην Ξάνθη συνήλθε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης που ορίστηκε από την υπ’ αριθ. 3 Συνέλευση του Τμήματος στις 28-11-2023 και αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης.

Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίστηκε από 08-04-2024 έως 12-04-2024.

Οι ενστάσεις υποβάλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Τμήματος secr@ee.duth.gr

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.