08/06/2024

Ανακοίνωση περί έναρξης Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας του Δ.Π.Θ.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Χημείας του Δ.Π.Θ. (πρώην ΔΙΠΑΕ)  που εντάσσεται στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524, θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 01/07/2024 – 30/09/2024