Εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, το Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής Άσκησης “praktiki.rescom.duth.gr” δεν λειτουργεί προσωρινά.