Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους 31/3/2021 να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου σε διάστημα 5 ημερών.