12/01/2024

Α ν α κ ο ί ν ω σ η Οριστικού Πίνακα Κατάταξης φοιτητών/ριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 6004524

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αριθμό 7/11.01.2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό των Οριστικών Αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνει τον επικυρωμένο πίνακα κατάταξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα