29/01/2024

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης φοιτητών/ριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για τις εναπομένουσες θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 6004524.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αξιολόγησε τις αιτήσεις των φοιτητών/ριών βάσει των σχετικών στοιχείων που αντλήθηκαν από την γραμματεία του Τμήματος και κατάρτισε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης.

Το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων ορίζεται από 29/01/2024 έως 02/02/2024.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΠΤΔΕ: protocol@eled.duth.gr, με κοινοποίηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης, Δημήτριου Θεοδώρου: dtheod@eled.duth.gr.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων ο προσωρινός πίνακας κατάταξης καθίσταται οριστικός και ανακοινώνεται μετά την επικύρωσή του από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ