Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οι φοιτητές/τριες που επιλέγονται να συμμετάσχουν στη Πράξη “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δ.Π.Θ.” λαμβάνουν γνώση και συναινούν στα κάτωθι:
Παράρτημα 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Εμπιστευτικότητα

1.1. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες συνίστανται σε οποιοδήποτε στοιχείο ή / και πληροφορία αφορά στις εργασίες, τη δομή και τη λειτουργία του ΔΠΘ ή/και τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ (στο εξής αναφερομένων ως «ΔΠΘ»), καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο, ηλεκτρονικό αρχείο, υλικό, ιδέα, στοιχείο, τεχνολογία, τεχνογνωσία (know how), στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης, ερευνητικά προγράμματα καθώς και άλλα σημαντικά δεδομένα του ΔΠΘ, στοιχεία υπαλλήλων του, φοιτητών του, μελών ΔΕΠ, υποτρόφων ή τρίτων συνεργατών ή ερευνητών του, κ.ο.κ., ή άλλες πληροφορίες, που αφορούν οποιοδήποτε άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες, σχέδια, σχεδιαγράμματα, δεδομένα, προδιαγραφές, παραγωγικές μεθόδους, διαδικασίες ελέγχου και δοκιμής, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά ή μη αρχεία οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου, δημογραφικές πληροφορίες και όλες τις άλλες τεχνικές εργασίες και συναφείς με αυτά πληροφορίες, με δικαιούχο το ΔΠΘ, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγνώσιμων δεδομένων είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε μέσω άλλων μηχανών αναγνώσιμων δεδομένων, λογισμικού, λογικών διαγραμμάτων, διαγραμμάτων ροής, ορθογραφικών απεικονίσεων, κωδικοποιημένων φύλλων, κωδικοποιήσεων, κωδικών πηγών ή αντικειμένων, καταχωρήσεων, δεδομένων δοκιμών και δοκιμών ρουτίνας, διαγνωστικών και ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλο συναφές υλικό ή λογισμικό που να τα περιλαμβάνει, ή υλικά, προϊόντα, τεχνολογία, συστήματα πληροφορικής, επιχειρηματικά σχέδια και οποιανδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να κοινοποιηθεί είτε εγγράφως είτε προφορικά είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο από το ΔΠΘ στον Β’ Συμβαλλόμενο.  Για τους σκοπούς της παρούσας ανάληψης υποχρέωσης τήρησης εμπιστευτικότητας από τον Β’ Συμβαλλόμενο, στον όρο «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και κάθε πληροφορία ή/και υλικά που έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν εμπορική αξία για το ΔΠΘ, ή τα οποία ανήκουν στο ΔΠΘ, ή έχουν σχεδιαστεί ή χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικά από το ΔΠΘ και ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε, ή έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από το ΔΠΘ, και για τα οποία ο Β’ Συμβαλλόμενος, οι εκπρόσωποί του ή οι σύμβουλοί του λαμβάνουν γνώση ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους με το ΔΠΘ.  Περιλαμβάνονται επιπροσθέτως και όλες εκείνες οι πληροφορίες, των οποίων η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη τους στον Β’ Συμβαλλόμενο, ενδέχεται να προκαλούσε βλάβη στα συμφέροντα του ΔΠΘ ανεξαρτήτως του αν οι εν λόγω πληροφορίες έχουν χαρακτηριστεί ή προσδιοριστεί ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» από το ΔΠΘ.

1.2. Ο Β’ Συμβαλλόμενος, οι Εκπρόσωποί του και οι Σύμβουλοί του αναγνωρίζουν ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες καθώς και κάθε άλλη παράγωγη εργασία ή πληροφορία βασισμένη πάνω σε αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποτελούν και θα εξακολουθήσουν να παραμένουν ιδιοκτησία του ΔΠΘ και αναλαμβάνουν με την παρούσα την ρητή υποχρέωση να διατηρούν τον εμπιστευτικό τους χαρακτήρα, και να μην χρησιμοποιήσουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες παρά μόνον στα πλαίσια της συνεργασίας τους με το ΔΠΘ.  Ο Β’ Συμβαλλόμενος μπορεί να κοινοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνον στους Εκπροσώπους ή τους Συμβούλους του, και μόνο στον αναγκαίο βαθμό, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της από Σύμβασης Ανάθεσης.  Υπό αυτή την έννοια, ο Β’ Συμβαλλόμενος διαβεβαιώνει και εγγυάται στο ΔΠΘ, αφενός ότι οι υπάλληλοι, οι Εκπρόσωποι και οι Σύμβουλοί του, δεσμεύονται από αντίστοιχες συμβάσεις εμπιστευτικότητας μαζί του, τόσο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, λήξη της εργασιακής ή επαγγελματικής τους σχέσης με τον Β’ Συμβαλλόμενο, υποχρεούμενου του τελευταίου να τις κοινοποιεί στο ΔΠΘ, σε πρώτη ζήτησή του, αντίγραφα αυτών των συμβάσεων και αφετέρου ότι η ύπαρξη τέτοιων μεταξύ τους συμβάσεων εμπιστευτικότητας, δεν περιορίζει στο ελάχιστο τις υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας που ο Β’ Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει με το παρόν. Ο Β’ Συμβαλλόμενος δεν θα κοινοποιεί ούτε και θα αποκαλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο καμία από τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του ΔΠΘ.  Ο Β’ Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση επιπροσθέτως να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν, ή θυγατρικές ή μητρικές αυτού, εταιρίες, ή οι τυχόν συνδεδεμένες, ή θυγατρικές ή μητρικές εταιρίες των Εκπροσώπων του ή των Συμβούλων του, δεν θα λαμβάνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνώσης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του ΔΠΘ.  Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες απαγορεύεται να αναπαραχθούν ή αντιγραφούν από τον Β’ Συμβαλλόμενο, τους υπαλλήλους, τους Εκπροσώπους ή τους Συμβούλους του, χρησιμοποιώντας μηχανικά ή άλλα μέσα, (περιλαμβανομένων στα μέσα αυτά, ηλεκτρονικών, έγχαρτων, ή εκτυπωμένων στοιχείων) εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για τις ανάγκες της συνεργασίας μεταξύ του ΔΠΘ και του Β’ Συμβαλλόμενου και αφού ληφθεί η έγγραφη συναίνεση του ΔΠΘ.  Σε κάθε περίπτωση που θα το απαιτήσει το ΔΠΘ, ο Β’ Συμβαλλόμενος, οι Εκπρόσωποί του ή οι Σύμβουλοί του θα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στο ΔΠΘ όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που έχει λάβει αυτός, οι Εκπρόσωποι ή οι Σύμβουλοί του καθώς επίσης και όλα τα αντίγραφα των πληροφοριών αυτών το νωρίτερο από α) την ολοκλήρωση του σκοπού που περιγράφεται στην από Σύμβαση Ανάθεσης ή β) το αργότερο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την σχετική όχληση του ΔΠΘ. Εάν ο Β’ Συμβαλλόμενος το επιθυμεί θα έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην καταστροφή των αντιγράφων των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που κατέχει ο ίδιος, οι Εκπρόσωποι ή οι Σύμβουλοί του, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση να επιδώσει στο ΔΠΘ, βεβαίωση περί της ασφαλούς καταστροφής των αντιγράφων των Εμπιστευτικών Πληροφοριών το αργότερο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την καταστροφή τους.

 1. 3. Οι υποχρεώσεις του Β’ Συμβαλλόμενου θα διατηρούνται σε πλήρη ισχύ για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημέρα της τελευταίας κοινοποίησης Εμπιστευτικών Πληροφοριών από το ΔΠΘ προς τον Β’ Συμβαλλόμενο, τους Εκπροσώπους του ή τους Συμβούλους του. Περαιτέρω, εάν ο Β’ Συμβαλλόμενος, οι Εκπρόσωποί του ή οι Σύμβουλοί του, είναι νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση της διατήρησης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών δεν θα αίρεται από την θέση των ανωτέρω, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία ή την κατάσχεση περιουσιακών τους στοιχείων ή τη θέση τους υπό δικαστική μεσεγγύηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας του παρόντος, δεσμεύουν επίσης και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους του Β’ Συμβαλλόμενου, καθώς και των Εκπροσώπων ή Συμβούλων αυτών.
 2. 4. Ο Β’ Συμβαλλόμενος, οι Εκπρόσωποί του ή οι Σύμβουλοί του δεν θα έχουν καμία ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί και είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό για οποιονδήποτε λόγο πέραν των συμφωνηθέντων με το παρόν, καθώς επίσης και για πληροφορίες, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές ή πληροφορίες που έχουν αναπτυχθεί από τον ίδιο τον Β’ Συμβαλλόμενο, τους Εκπροσώπους του ή τους Συμβούλους του, χωρίς παράβαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, υπό τον όρο πάντως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν θα κοινοποιούνται από τον Β’ Συμβαλλόμενο, τους εκπροσώπους του ή τους Συμβούλους του παρά μόνον μετά την πάροδο τριάντα (30) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την επίδοση στο ΔΠΘ έγγραφης ειδοποίησης περί της προθέσεως του Β’ Συμβαλλόμενου να τις κοινοποιήσει, ο ίδιος ή οι εκπρόσωποί του ή οι Σύμβουλοί του, στην οποία πρέπει να αναγράφονται και οι λόγοι που υπαγορεύουν την κοινοποίηση αυτή.

1.5. Οι διατάξεις του παρόντος όρου 1.5. και των επόμενων δεν θα μπορούν να ερμηνευτούν σαν παροχή αδείας χρήσεως των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε για την τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο της οργάνωσης, των επιχειρηματικών πρακτικών, των προγραμμάτων του ΔΠΘ από οποιονδήποτε εκ των, Β’ Συμβαλλόμενου, των Εκπροσώπων του ή των Συμβούλων του.  Σε κάθε περίπτωση, το ΔΠΘ δεν εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που ενδέχεται να αποκαλυφθούν στον Β’ Συμβαλλόμενο, τους Εκπροσώπους του ή τους Συμβούλους του, εγγράφως ή προφορικά, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του σκοπού του παρόντος.

1.6. Ο Β’ Συμβαλλόμενος, οι Εκπρόσωποί του ή οι Σύμβουλοί του αποδέχονται και αναγνωρίζουν δια της παρούσας ότι οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, συνιστά σοβαρή παράβαση των δεσμεύσεων τους έναντι του ΔΠΘ, δυνάμενη να οδηγήσει αφενός σε άμεση λήξη της συνεργασίας του Β’ Συμβαλλόμενου με το ΔΠΘ, δυνάμει του παρόντος και αφετέρου στην λήξη του δικαιώματος χρήσης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, άνευ οποιουδήποτε δικαιώματος του Β’ Συμβαλλόμενου, των Εκπροσώπων του ή των Συμβούλων του να προσφύγουν ενώπιον οιασδήποτε Αρχής ή να εγείρουν αξιώσεις για αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας ακόμη και αν η ως άνω λήξη της συνεργασίας με το ΔΠΘ, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Β’ Συμβαλλόμενος, οι Εκπρόσωποί του ή οι Σύμβουλοί του, να εκτεθούν στον κίνδυνο έγερσης αγωγών ή αξιώσεων έναντί τους για αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας από οποιουσδήποτε τρίτους.  Στην περίπτωση οιασδήποτε παραβίασης των όρων της παρούσας από τον Β’ Συμβαλλόμενο, τους Εκπροσώπους του ή τους Συμβούλους του, οι τελευταίοι συνομολογούν και αποδέχονται ότι το ΔΠΘ θα δικαιούται και να ασκήσει, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, ασφαλιστικά μέτρα και να επιδιώξει επιπροσθέτως την αποκατάσταση κάθε ζημίας, εξόδου ή δαπάνης ήθελε υποστεί, εγείροντας αγωγές, προσφυγές ή αξιώσεις ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου ή Αρχής, εξαιτίας της ως άνω παραβίασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 1. Προστασία από Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:
  • Στον Δεύτερο Συμβαλλόμενο ενδέχεται να διαβιβαστούν/δημοσιοποιηθούν/ γνωστοποιηθούν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Ανάθεσης, της οποίας παράρτημα είναι το παρόν (στο εξής: «Σύμβαση Ανάθεσης»), δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπαλλήλων, φοιτητών, μελών ΔΕΠ, υποτρόφων/ερευνητών του: ΔΠΘ ή και του ΕΛΚΕ ΔΠΘ (στο εξής «ΔΠΘ»), ή τρίτων συνεργατών ή πελατών του, όποτε και όταν αυτά ζητηθούν και εφόσον κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση των συμφωνούμενων υπηρεσιών της Σύμβασης Ανάθεσης. Εφόσον απαιτηθεί η ως άνω διαβίβαση / δημοσιοποίηση / γνωστοποίηση, η επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τον Δεύτερο Συμβαλλόμενο, θα διεξάγεται μόνο κατόπιν σχετικών οδηγιών του ΔΠΘ, αφενός όπως ορίζει ο Νόμος 4624/2019, όπως ισχύει, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλά και κάθε νομοθέτημα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ρυθμίζει την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή την ιδιωτική ζωή και στο οποίο εμπίπτουν τα δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, αφετέρου  αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο του Δεύτερου Συμβαλλόμενου, κατ’ εντολήν του και πάντοτε στα πλαίσια εκτέλεσης της από Σύμβασης Ανάθεσης.  Στον Δεύτερο Συμβαλλόμενο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή θα αναγορεύεται σε Εκτελών Επεξεργασία, δεν θα επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδομένα, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς της Σύμβασης Ανάθεσης.
  • Σε κάθε περίπτωση, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος υποχρεούται να πληροφορεί εγγράφως το ΔΠΘ πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να λαμβάνει την έγγραφη συγκατάθεσή του, ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Μεταξύ των μερών θα υπογράφεται ξεχωριστή σύμβαση, η οποία θα αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της από Σύμβασης Ανάθεσης και στην οποία θα εξειδικεύονται τα υποκείμενα των Δεδομένων, οι κατηγορίες των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, ο σκοπός, η φύση και ο τρόπος της επεξεργασίας.
  • Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης Επεξεργασίας. Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος θα λαμβάνει  ενδεικτικά, μέτρα όπως:

(α) Οριοθέτηση περιοχών ασφαλείας, (β) Προστασία και περιορισμός των διόδων πρόσβασης, (γ) Προφύλαξη του αποκεντρωμένου συστήματος Επεξεργασίας και των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση, (δ) Καθιέρωση ειδικών εγγράφων εξουσιοδοτήσεων πρόσβασης στα αρχεία Προσωπικών Δεδομένων από υπαλλήλους του Ανάδοχο ή του υπεργολάβου του, (ε) Λήψη των στοιχείων κάθε προσώπου που έχει πρόσβαση στα αρχεία Προσωπικών Δεδομένων, (στ) Καθιέρωση κωδικών και κλειδαρίθμων πρόσβασης, (ζ) Βιβλία επισκεπτών, (η) Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού ασφαλείας ή άλλων ανάλογων μέτρων ασφαλείας.

Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την παρεμπόδιση της μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης, αντιγραφής, αλλοίωσης ή διαγραφής των αρχείων Προσωπικών Δεδομένων.  Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αυτών, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος θα μεριμνά, ενδεικτικά, για την προστασία των υλικών ή ηλεκτρομαγνητικών φορέων των αρχείων Προσωπικών Δεδομένων σε ασφαλή περιοχή και την καθιέρωση αυστηρών κανόνων χρήσης και λειτουργίας τους μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καθώς και με την παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας (back up – copies). Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος θα εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την παρεμπόδιση της μη εξουσιοδοτημένης διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, θα διασφαλίζεται η εξατομικευμένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που συνδέονται με το σύστημα του Δεύτερου Συμβαλλόμενου, με την καθιέρωση μεθόδων αναγνώρισης του χρήστη, τη χρήση κωδικών ανεπιτυχών αποπειρών κλπ.  Επιπρόσθετα, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος θα είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα λογισμικά προγράμματα, ώστε να διαπιστώνεται με ακρίβεια τόσο η προέλευση, όσο και ο προορισμός των τυχόν ηλεκτρονικά διαβιβαζομένων Προσωπικών Δεδομένων μέσα στον χώρο της ευθύνης τους. Κατά τα λοιπά οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και απορρήτου για τα στοιχεία ή τα δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, επιβιώνουν και ισχύουν ανεξάρτητα από την λήξη ή λύση της Σύμβασης Ανάθεσης.

1.4. Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος οφείλει τέλος να χρησιμοποιεί ή αποθηκεύει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που εξυπηρετεί τον συμβατικό προορισμό τους. Για τον λόγο αυτό, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος συμφωνεί να επιστρέφει τα αρχεία Προσωπικών Δεδομένων και να καταστρέφει τυχόν βοηθητικά (backup) αρχεία αμέσως μετά τη λήψη σχετικής εντολής από το ΔΠΘ ή εάν δεν λάβει τέτοια εντολή σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή, υποχρεούμενος επιπροσθέτως να εγχειρίσει στο ΔΠΘ υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου προστασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, που να δηλώνει ότι προέβη στην ασφαλή καταστροφή ή επιστροφή των αρχείων Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμμορφούμενος με τις οδηγίες του ΔΠΘ και τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

1.5. Για τους σκοπούς της παρούσας προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία υπαλλήλων, φοιτητών, μελών ΔΕΠ, υποτρόφων ή τρίτων συνεργατών ή ερευνητών του ΔΠΘ θα αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες.

2.  Κανόνες επεξεργασίας:

 • Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος έχει την ευθύνη να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων, φοιτητών, μελών ΔΕΠ, υποτρόφων ή τρίτων συνεργατών ή ερευνητών του ΔΠΘ, των οποίων τυχόν θα λάβει γνώση κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Ανάθεσης, μόνο για το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχουν συμφωνηθεί στη Σύμβαση Ανάθεσης και δε θα επιχειρεί οποιαδήποτε επεξεργασία για άλλο λόγο.
 • Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος δε θα επιχειρεί να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει, να μεταβιβάζει, να επεξεργάζεται ή να αντιγράφει τις προσωπικές πληροφορίες υπαλλήλων, φοιτητών, μελών ΔΕΠ, υποτρόφων ή τρίτων συνεργατών ή ερευνητών του ΔΠΘ με κανέναν άλλο τρόπο εκτός από εκείνον που είναι απολύτως αναγκαίος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Ανάθεσης.
 • Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος δε θα διανέμει ή κοινοποιεί οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε κανέναν τρίτο χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη συναίνεση του ΔΠΘ. Αυτό ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που κάποια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου.  Τέλος, η χρήση, αντιγραφή ή επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών για σκοπούς προώθησης ή διαφήμισης από τον αντισυμβαλλόμενο απαγορεύεται αυστηρά.
 • Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα, και τεχνικά και οργανωτικά, για να διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες στις οποίες ο ίδιος έχει πρόσβαση για την εξυπηρέτηση του ΔΠΘ σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάθεσης.  Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος πρέπει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από τυχαία ή επιτηδευμένη καταστροφή, τυχαία απώλεια, φθορά, μη εξουσιοδοτημένη διανομή ή πρόσβαση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατάχρησης. Το  ΔΠΘ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει από τον Δεύτερο Συμβαλλόμενο μία πλήρη περιγραφή των μέτρων ασφάλειας που έχουν εφαρμοστεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Σε περίπτωση που ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος χρησιμοποιεί τρίτους, υπεργολάβους ή άλλους συνεργάτες για την εκπλήρωση των καθηκόντων που περιγράφονται στη Σύμβαση Ανάθεσης και αυτοί χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος πρέπει να λάβει την έγγραφη συναίνεση του ΔΠΘ πριν επιτρέψει τέτοια πρόσβαση. Οι τρίτοι, υπεργολάβοι ή συνεργάτες, πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου.
 • Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον Δεύτερο Συμβαλλόμενο για λογαριασμό του ΔΠΘ απαιτεί πρόσβαση στις υποδομές ή το λογισμικό του ΔΠΘ, το προσωπικό του Δεύτερου Συμβαλλόμενου που έχει πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να είναι σαφώς κι εγγράφως εξουσιοδοτημένο από το ΔΠΘ.
 • Ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος να διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που περιγράφονται στη Σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της Οδηγίας 1/2005 της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την ασφαλή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων και κάθε άλλη σχετική Οδηγία της Αρχής εν ισχύ κατά το χρόνο της καταστροφής ή σχετικών νομοθετικών διατάξεων περί προστασίας δεδομένων. Στην περίπτωση που ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος δεν μπορεί να εκτελέσει την ασφαλή καταστροφή των δεδομένων σύμφωνα με την ανωτέρω Οδηγία και των συναφών διατάξεων λόγω ανυπέρβλητων εμποδίων, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το ΔΠΘ και να μεριμνήσει για την ασφαλή παράδοση των δεδομένων σε αυτό.