02/07/2024

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του Δ.Π.Θ. για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 6004524 (Β΄΄ κύκλος)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αριθ. 5 συνεδρίασή της στις 02/07/2024 , έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα από 25/06/2024 έως 01/07/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης και αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό Οριστικών Αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνει τον επικυρωμένο πίνακα κατάταξης για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Για να προβάλετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.